Code of conduct

Ricardo Nordica följer FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet. 

• Uppförandekoden gäller hela Ricardo Nordica, från styrelse och ledning, till enskilda medarbetare, och innehållet i koden ska respekteras och följas.

• Vi kräver att uppförandekoden respekteras och följs av våra affärspartners (kunder, samarbetspartners, leverantörer).

FN Global Compact